Kişisel Verilerinin Korunması

1. GENEL AÇIKLAMALAR

 

İşbu form 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. ve 13. maddelerine göre hazırlanmıştır.

 

KVKK’da ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”) KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklar tanınmış olup bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların aynı kanunun 13/1. maddesi fıkrası uyarınca veri sorumlusu olan Belediyemize (“Belediye”) yazılı olarak iletilmesi gerekmektedir.

 

Bu çerçevede yazılı olarak Belediye’ye yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak; aşağıda belirtilen başvuru yöntemlerinin kullanılması suretiyle yapılabilmektedir.

 

Belediye KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin Belediye’ye ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVKK’nın 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

Sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Belediye tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Belediye’nin kanuni hakları saklıdır. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

2. BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili Başvuru Sahibi’ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre Belediye içerisinde gerekli araştırmaları gerçekleştirebilmemiz için aşağıdaki bilgilerin tarafınızdan sağlanması gerekmektedir. Bununla birlikte aşağıda belirtilen iletişim bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak, sizleri inceleme süreçlerimiz hakkında bilgilendirmek ve başvurunuzun sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.

 

Ad-Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

 

Adres:

 

 

Lütfen Belediye ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Vatandaş, İş Ortağı/Tedarikçi, Ziyaretçi, Çalışan Adayı, Eski Çalışan, Üçüncü Taraf Firma Çalışanı gibi)

 

  • Vatandaş

 

  • Ziyaretçi
  •  İş ortağı/Tedarikçi

 

  • Diğer: …………………………………………………………..

Belediye içerisinde iletişimde olduğunuz

 

Birim: ………………….……………………………………………………………………………………..

 

Konu: …………………………………..…………………………………….……………...………………

  •  Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: ……………………..

 

Pozisyon: ……………………………….

  • İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

 

Tarih: …………………

 

Başvurulan Pozisyon: ……………………………………….

 

 

  • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz: …………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………………………….....................

     

 

Belediye ile olan ilişkiniz sona erdi mi?                   Evet                                                          Hayır

 

3. BAŞVURU SAHİBİNİN TALEPLERİ (KVKK md. 11/1)

 

Aşağıdaki tabloda KVKK’nın 11. maddesi gereğince veri sorumlusu olan Belediye’den talep edebileceğiniz haklar belirtilmektedir. Seçtiğiniz haklara göre Belediye içerisinde değerlendirme yapılarak KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cevaplar tarafınıza iletilecektir.

 

Talep No

                               Talep Konusu

Yasal Dayanak

Seçiminiz

(İlgili bölümü işaretleyiniz)

1

Belediye’nin   hakkımda    kişisel     veri     işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

KVKK md. 11/1-a

 

 

2

Eğer Belediye hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri

işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

KVKK md. 11/1-b

 

 

3

Eğer Belediye hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

KVKK md. 11/1-c

 

 

4

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

KVKK md. 11/1-ç

 

 

5

 

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

KVKK md. 11/1-d

 

 

 

 

 

 

6

Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin;

 

 

 

 

 

KVKK md. 11/1-e

 

 

Talebiniz

Seçiminiz

(Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum.

 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

 

7

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

 

KVKK md. 11/1-f

 

 

 

 

 

 

 

8

Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de;

 

 

 

 

 

KVKK md. 11/1-f

 

 

Talebiniz

Seçiminiz

(Burada yalnızca bir kutuyu seçebilirsiniz)

Silinmesini talep ediyorum.

 

Anonim hale getirilmesi talep ediyorum.

 

 

 

9

Belediye tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

KVKK md. 11/1-g

 

 

    10

Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

KVKK md. 11/1-h

 

 

 

 

4. TALEBİNİZİN KONUSUNA GÖRE İSTENEN DİĞER BİLGİLER VE BELGELER

 

KVKK’nın 11. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızın icrası ve bu çerçevede Belediye tarafından KVKK’nın 13. maddesi mucibinde değerlendirme yapılabilmesi için, talebinizin konusuna göre aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri de bizlere sağlamanız gerekmektedir.

 

Talep No

 

                           Talep Konusu

Sağlanması Talep Edilen Ekstra Bilgi

Sağlanması Talep Edilen Belge

 

1

Belediye’nin   hakkımda     kişisel     veri     işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Yok

 

Yok

 

2

Eğer Belediye hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Yok

 

Yok

 

3

Eğer Belediye hakkımda kişisel veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Yok

 

Yok